9 වන පාඩම - පිටුවකට පින්තූර
 

වෙබ් පිටුවකට පින්තූර එකතු කරන්නෙ කෙසේ ද? (දකුණු පස ඇති වීඩියෝව බලන්න)
 

 

     

LK Domain Registry, Bernard Botheju Business Park, 106 Dutugemunu Street, Dehiwala
(011) 421-6061, training@domains.lk