1 වන පාඩම - phpMyAdmin භාවිතයෙන් mySQL දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීම

 

මීට අමතරව මෙම පාඩම PDF පොතක් වශයෙන් හා පවර්පොයින්ට් slides ආකාරයෙන් ද බාගත කරගත හැකිිිය.

සිංහලෙන්

In English

     

LK Domain Registry, Bernard Botheju Business Park, 106 Dutugemunu Street, Dehiwala
(011) 421-6061, training@domains.lk