2 වන පාඩම - පයිතන් මෘදුකාංගය බාගත කර ස්ථාපනය කිරීම හා mysql connector ස්ථාපනය කිරීම

 

මීට අමතරව සම්පූර්ණ 2 වන පාඩම PDF පොතක් වශයෙන් හා පවර්පොයින්ට් slides ආකාරයෙන් ද බාගත කරගත හැකිිිය.

සිංහලෙන්

In English

     

LK Domain Registry, Bernard Botheju Business Park, 106 Dutugemunu Street, Dehiwala
(011) 421-6061, training@domains.lk