7 වන පාඩම - පයිතන් මගින් MySQL වගුවක දත්ත ඉවත් කිරීම

 

මෙම පාඩම PDF පොතක් වශයෙන් හා පවර්පොයින්ට් slides ආකාරයෙන් ද බාගත හැකිිිය.

සිංහලෙන්

In English

 

Free Training for All

     

LK Domain Registry, Bernard Botheju Business Park, 106 Dutugemunu Street, Dehiwala
(011) 421-6061, training@nic.lk